Stypendium szkolne

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późniejszymi zmianami) można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, w formie stypendium szkolnego, (udzielanej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia). Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2012/2013 na okres od września 2012 r. do czerwca 2013 r. można otrzymać w:

  1. szkole podstawowej, gimnazjum, ośrodku szkolno-wychowawczym, szkole ponadgimnazjalnej,
  2. Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego Police, ul. Stefana Batorego 3, pok. 6 (informacja tel. 91 43-11-806 lub 807).

Wnioski można składać w szkole podstawowej lub gimnazjalnej najbliższej miejsca zamieszkania ucznia albo w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 3 „c”, w terminie od 3 do 15 września 2012 r. (a dla słuchaczy kolegiów w terminie do 15 października 2012 r.).
O przyznanie stypendium szkolnego można się ubiegać dla:

  1. uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
  2. wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych,
  3. słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota 351 zł netto (do wniosku przyjmuje się dochody za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).
Wysokość stypendium szkolnego, zgodnie z § 4 uchwały Nr XXXI/229/05 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Police (z późniejszymi zmianami), wynosi miesięcznie 75 zł. Do rozliczenia stypendium niezbędne są faktury (rachunki) imienne wystawione na rodzica lub ucznia.
Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Police przyznaje Burmistrz Polic.

Wnioski   są  także   dostępne   na   stronach   internetowych   http://www.bip.police.pl/?cid=59 (druki i wnioski do pobrania)