Wyprawka szkolna

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 818 z 2013 r.) w roku szkolnym 2013/2014 o wyprawkę szkolną mogą ubiegać się rodzice uczniów szkół podstawowych, uczęszczających do klasy:

  • pierwszej;
  • drugiej;
  • trzeciej;
  • piątej.

Próg dochodowy w rodzinie dla uczniów klasy I wynosi 539,00 zł netto (dochód nie może przekraczać kryterium dochodowego)

Próg dochodowy w rodzinie dla uczniów klas: II, III, i V wynosi 456,00 zł netto (w uzasadnionych przypadkach pomoc może być udzielona uczniom pochodzących z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe).

Poza kryterium dochodowym, a na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą skorzystać uczniowie klas I- VI szkoły podstawowej:

  • słabowidzący;
  • niesłyszący.

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenie o wysokości dochodów;
  2. jeśli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;
  3. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zwrot kosztów zakupów podręczników możliwy jest po przedstawieniu dowodu zakupu: fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia, rodzica, opiekuna prawnego, rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie książek (w przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „wyprawka szkolna”).

Załączone zaświadczenia obejmować powinny dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (czyli za miesiąc sierpień 2013 r.)

Wnioski dostępne w sekretariacie szkoły należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 2 do dnia 6 września 2013 roku.