O Szkole

Szkoła Podstawowa w Trzebieży jest szkołą otwartą i przyjazną, w której uczniowie czują się bezpiecznie. Kieruje się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie i postawę moralną. Dąży do ukształtowania człowieka odznaczającego się umiejętnością samodzielnego myślenia, działania i wypowiadania sądów. W swoim postępowaniu kierującego się literą prawa i demokracji, chętnego do aktywnego udziału w życiu społecznym, do poszukiwania dobra, prawdy i piękna w życiu.

W szkole:

 • uczy się 150 uczniów,
 • pracuje 18 nauczycieli i 12 pracowników administracyjno-obsługowych.

Nasza szkoła to miejsce, które:

 • jest nowoczesne, posiada rozbudowaną bazę dydaktyczną,
 • gwarantuje wysoki poziom nauczania,
 • kształtuje osobowość ucznia,
 • zapewnia jego wszechstronny rozwój,
 • jest otwarte na współpracę z rodzicami,
 • jest bezpieczne i przyjazne,
 • kultywuje tradycje,
 • podąża ku nowoczesności,
 • uczy myśleć twórczo i praktycznie stosować zdobytą wiedzę,
 • kształtuje kulturę osobistą, poczucie tolerancji i odpowiedzialności,
 • stwarza warunki do dzielenia się pasją.

Szkoła dysponuje:

 • 8 salami lekcyjnymi,
 • salą gimnastyczną,
 • 2 boiskami zewnętrznymi,
 • dużym ogrodzonym terenem gdzie dzieci spędzają przerwy na świeżym powietrzu,
 • placem zabaw,
 • biblioteką z bogatym księgozbiorem udostępnianym uczniom oraz mieszkańcom Trzebieży,
 • czytelnią wyposażoną w 4 komputery z dostępem do Internetu,
 • salą zabaw,
 • pracownią komputerową z 24 komputerami, ze stałym, szybkim dostępem do Internetu.

W szkole funkcjonują:

 • świetlica szkolna i środowiskowa o godzinach pracy dostosowanych do potrzeb rodziców,
 • stołówka.

Szkoła proponuje dodatkowe zajęcia:

 • rozwijające zainteresowania: muzyczne, plastyczne, sportowe, czytelnicze, żeglarskie,
 • zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • przedmiotowe poszerzające wiedzę,
 • nauki pływania w klasie II i III,
 • zajęcia logopedyczne,
 • Samorząd Uczniowski.