Rekrutacja 2017/2018

Na rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół w Trzebieży ogłaszamy nabór do:

 • oddziału klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Trzebieży,
 • oddziału klasy pierwszej w Szkole Podstawowej, Szkole Filialnej w Niekłończycy,
 • oddziału „0” w Szkole Filialnej w Niekłończycy;
 • oddziału klasy pierwszej w Gimnazjum w Trzebieży.

Zmiany w przepisach prawa:

 1. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków.
 2. Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego). Jeśli dziecko w roku szkolnym 2016/2017 nie korzystało z wychowania przedszkolnego powinno posiadać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).
 4. Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie nauki w tej samej klasie bez podlegania klasyfikacji przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo rozpoczęły naukę w szkole w klasie pierwszej (urodzone w 2009 r.) i drugiej (urodzone w I połowie 2008 r.).
 5. Zgodnie z tymi przepisami wniosek rodziców powinien zostać złożony do dyrektora szkoły do dnia 31 marca 2017 r..

Nabór do szkoły:
Szanowni Państwo w roku szkolnym 2017/2018 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Trzebieży oraz do klasy pierwszej Szkoły Filialnej w Niekłończycy przyjmuje się:

 1. Z urzędu na podstawie zgłoszenia dzieci urodzone w 2009 roku zamieszkałe w obwodzie szkoły;
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci urodzone w 2009 roku zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w szkole są wolne miejsca i pozwalają na to warunki organizacyjne;
 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci urodzone w 2010 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły;
 4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci urodzone w 2010 r. zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w szkole są wolne miejsca i pozwalają na to warunki organizacyjne.

Nabór do oddziału przedszkolnego:

 • Nie obowiązuje rejonizacja.
 • Dzieci urodzone w 2010, 2011 i 2012 r. przyjmowane są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w wyniku przeprowadzonej rekrutacji.

Wnioski oraz zgłoszenia o przyjęcie do szkoły składamy w terminach:

 • od 22 lutego 2017 r.
 • do 31 marca 2017 r..

Druki dokumentów dostępne są również w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Trzebieży oraz Szkoły Filialnej w Niekłończycy.

Szkoła Podstawowa w Trzebieży:

Szkoła Podstawowa, Szkoła Filialna w Niekłończycy:

Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Niekłończycy:

Gimnazjum w Trzebieży: