Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebieży
informuje, że wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kierownik gospodarczy została wybrana:

p. Kuźmicka Jolanta – zamieszkała w Trzebieży.

Uzasadnienie wyboru: Oferta pracy przedłożona przez wybraną kandydatkę spełniała wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko. Kandydatka w rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną oraz dobrą znajomością zagadnień związanych z zakresem pracy na w/w stanowisku.

Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebieży
ogłasza nabór na wolne stanowisko: Kierownik Gospodarczy

1. Adres jednostki:
Zespół Szkół w Trzebieży
ul. WOP 19 a
72 – 020 Trzebież
tel. 091 424 15 50

2. Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 • Przeprowadzanie inwentaryzacji majątku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
 • Bieżące przeglądy stanu sanitarnego szkoły, bezpieczeństwa pożarowego i warunków bhp, zabezpieczenie mienia szkoły;
 • Opracowanie planu remontów i nadzór nad ich przebiegiem;
 • Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego;
 • Prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych;
 • Dbanie o sprzęt przeciwpożarowy i inne urządzenia na terenie szkoły;
 • Właściwe prowadzenie teczek akt osobowych pracowników szkoły i spraw kadrowych;
 • Realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora szkoły.

3. Wymiar etatu:
1 pełny etat;

4. Warunki pracy i płacy:

 • Umowa na czas określony;
 • Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50 poz. 398).

5. Wymagania niezbędne:

 • Posiada obywatelstwo polskie;
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na danym stanowisku i co najmniej 2 – letni staż pracy;
 • Wykształcenie średnie umożliwiającej wykonywanie zadań na danym stanowisku i co najmniej 6 – letni staż pracy;
 • Znajomość: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), znajomość prawa oświatowego, zagadnień z zakresu prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 nr 157 poz. 1240, z późn. zm.), znajomość zagadnień kadrowych;
 • Biegła obsługa komputera (znajomość programów Microsoft Excel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej).

6. Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych;
 • Dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, sumienność, rzetelność, kreatywność, zdolności negocjacyjne;
 • Umiejętność zarządzania zespołem pracowników.

7. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny, CV;
 • Kserokopia dokumentu tożsamości;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje i odpowiedni staż pracy;
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie o barku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

8. Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Trzebieży ul. WOP 19 a lub przesyłać w zamkniętych kopertach na adres szkoły (z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – kierownik gospodarczy”) do 23 sierpnia
2012 r. do godz. 1200
. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna: 24 sierpnia 2012 r. o godz. 1000. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w budynku Zespołu Szkół.