Projekty edukacyjne

MEN rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2010 r. nałożył na szkoły gimnazjalne wymóg zorganizowania pracy metodą zespołowego projektu edukacyjnego dla wszystkich uczniów kończących naukę w roku szkolnym 2014/2015.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego, rozumianego jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod.

Zakres tematyczny gimnazjalnego projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza te treści. Projekty mogą być prowadzone w ramach jednego przedmiotu (projekt przedmiotowy) lub kilku.
Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego (w odróżnieniu od realizowanych od lat w polskiej szkole projektów) jest nie tyle samo działanie uczniowskie, co rozwiązanie konkretnego problemu. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela – lub definiowany przez nich samodzielnie – powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem.
Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.
Gimnazjalny projekt edukacyjny ma być realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.
Uczniowie (członkowie zespołów projektowych):
  • wybierają temat projektu edukacyjnego,
  • określają cele projektu i planują etapy jego realizacji,
  • wykonują zaplanowane działania,
  • publicznie przedstawiają rezultaty projektu.
Nauczyciele (opiekunowie projektów):
  • wprowadzają uczniów (jeśli to konieczne) w tematykę projektu,
  • stawiają przed uczniami ciekawe i edukacyjnie wartościowe problemy lub proponują uczniom rozwijające oraz inspirujące do myślenia i działania zadania,
  • towarzyszą uczniom we wszystkich etapach pracy nad projektem, pomagając w poszukiwaniu sposobów rozwiązania postawionego problemu, w planowaniu działań i organizowaniu pracy zespołowej,
  • na bieżąco oceniają pracę zespołu, dają mu informację zwrotną, wskazują, co można by zrobić inaczej lub lepiej, i w jaki sposób.
Zadaniem szkoły jest stworzenia uczniom warunków do wykonania projektów edukacyjnych. Szczególnie ważne są decyzje dotyczące oceniania uczniów, a zwłaszcza ustalenie: kryteriów uznania udziału ucznia za wystarczający do wpisania jego tematu na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz zasad uwzględnienia udziału w pracy nad projektem w ocenie zachowania ucznia.